[Latest] Triolet: Visham, 16 An, dir “Mo 2 Kouzinn Inn Rod Viol Mwa Pou Lane”

[Exclusive] Triolet: Visham, 16 An, dir “Mo 2 Kouzinn Inn Rod Viol Mwa Pou Lane”

Visham, ki enn etidian dan enn kolez a Flacq ek ena 16 an, finn apros nou yer swar pou rakont so zistwar ki li finn pase kot so nani a Triolet. Sa finn pase le premie Zanvie akot li ek so la-fami ti invite pou enn dine ek fet fin dane.

“Nou tou ti pe asize manze bwar kot mo nani ek mo ban kouzin ek kouzinn tou ti prezan,” Vishan dir nou. Zot tou ti a-tab 7hr aswr ek nou finn koumans manze, bwar, amize ek danse. Kan finn ariv 11hr aswar, zot tou inn desid pou al repoze ek dormi.

“Tiena mo 2 kouzinn ki finn propoz mwa pou al bwar enn divin dan lasam kot banla sipoze dormi,” Visham rakonte. Li dir nou ki zot inn al dan lasam ek inn ouver divin pou koumans bwar. Sak lane zot abitie koz koze kan fini dine ant fami. Bien rare zot bwar. “Nou finn koumans rakont nou lavi personel ek ariv enn moman mo 2 kouzinn inn dimann mwa si mwena fam,” Visham kontinie dir.

Nou viktim finn rakont so lavi personel avek so de kouzinn. Visham dir ki li pena fam ek zame li finn gengn rapor sexuel osi. Li ankor puso ek sa mem moman-la so de kouzinn koumans pran plezir avek li. “Mo pa finn kas latet ek mwa osi monn riye avek zot,” nou viktim rakonte.

Apre enn 30 minit kan zot inn preske fini bwar, Visham inn al twalet. Kan linn retourne, li trouv so de kouzinn moitie nu, ek inn koumans drague par enn la-fenet. Linn gengn sok. Linn rant dan lasam-la pou dir ki pe deroule. Apre sa, linn rod sorti depi lasam-la pou ale kan enn so kouzinn ladan dir: “Kot to pe ale, vinn zouen nou twa si ti kouyon. Mari nisa sa”

Visham finn gengn enn lot sok ankor ek linn sezi an-plas. Fraksion segonn, so lot kouzinn-la trap so lamin ek riss li lo lili kot banla ti pe drague. Nou viktim dir: “Mo pann kapav koze sa ler-la paski mo ti tromatize. Zot inn koumans anbras mwa partou partou ek enn ladan inn koumans tir mo short.”

Visham dir nou ki a-sa moman lamem li zinn leve ek riss so short, linn sove depi laba san dir enn mo. “Monn leve pli vit mo kapav ek monn sove monn al dormi trankil. Mo leker ti pe bat for paski zame monn trouv enn zafer koumsa dan mo lavi,” Visham dir nou.

Li nepli konpran ki finn deroule ek li pa ti kwar ki so de kouzinn koumsa. Li dimann nou ki li bizin fer ek li pa gengn somey aswar kan li pans sa. Eski li bizin dir so paran ou rakont sa kiken pou li soulaze? Donn zot advice ek met enn komanter si zot ena anba lepep.
Loading… #ExplikOuKa #Newsfeed

From http://viralmauritius.mu/index.php/2017/01/03/latest-triolet-visham-16-an-dir-mo-2-kouzinn-inn-rod-viol-mwa-pou-lane/

From https://viralnews16.wordpress.com/2017/01/03/latest-triolet-visham-16-an-dir-mo-2-kouzinn-inn-rod-viol-mwa-pou-lane/

Advertisements

Author: Allyson Mayra

Hi I am Allyson Mayra lives in USA.I want to trend news about Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s